A A A

Państwa muzułmańskie i wyznawcy islamu

Społeczność muzułmańska liczy obecnie w całości ponad 700 milionów wiernych, którzy zamieszkują w wielu krajach, głównie na kontynencie Azji i Afryki. Innymi słowy, świat islamu to wiele niepodległych państw muzułmańskich, w których islam jest religią panującą,# oraz społeczności muzułmańskie zamiesz­kujące w państwach niemuzułmańskich, w których wyznawcy islamu stanowią znaczną lub. też niezna­czną mniejszość. W grupie państw muzułmańskich możemy wydzielić państwa arabskie, które już z sa­mej tradycji są państwami muzułmańskimi, a więc cały świat arabski Bliskiego Wschodu i Maghrebu, oraz państwa muzułmańskie niearabskie znajdujące się przede wszystkim na kontynencie azjatyckim, ale również w Afryce. Mniejszości muzułmańskie znaj­dują się w państwach Azji, Afryki i Europy, a niezna­czne diospory muzułmańskie spotyka się również w Ameryce Północnej i Południowej, jak też w Austra­lii, Nowej Zelandii, na Magadaskarze i innych wy­spach. Postaramy się dać krótką charakterystykę poszcze­gólnych grup państw muzułmańskich, jak również krajów o mniejszości muzułmańskiej, podając dane statystyczne. Dane liczbowe pochodzą w zasadzie z lat 70 obecnego wieku i często mają charakter przy­bliżony, albowiem podawane w odpowiednich źród­łach statystyki są chwiejne. W wielu wymienionych krajach nie przeprowadzono spisów ludności i przy­taczane liczby są danymi szacunkowymi. Najważ­niejsze źródła, na podstawie których przytaczane są tu dane statystyczne, są następujące: Półwysep Arabski, kolebka świata arabskiego, jest prawie w stu procentach muzułmański, i liczy dziś około 20 milionów wiernych. Dzieli się na szereg organizmów państwowych, z których największym państwem jest Arabia Saudyjska, której mieszkań­ców (a zarazem wyznawców islamu) oblicza się na o-koło 9 milionów. Drugim co do wielkości państwem Arabii jest Jemen Północny, liczący około 6,5 mi­liona mieszkańców. Trzecim — Republika Ludowa Jemenu Południowego z ludnością liczącą ok. 1,7 min. Obok tych państw, po stronie wschodniej Pół­wyspu Arabskiego — nad Zatoką Perską, którą Ara­bowie nazywają „Zatoką Arabską", powstały drobne państewka, emiraty i sułtanaty, jak: Kuwejt, Katar, Bahrajn (wyspy), Oman i Zjednoczone Emiraty Arab­skie, które w sumie liczą ok. 3 milionów mieszkańców — wyznawców islamu. Kraje arabskie Bliskiego Wschodu, obok Arabii, to przede wszystkim: Syria, Irak, Jordania i Liban, leżące na kontynencie azjatyckim, oraz zaliczany również do tego regionu arabskiego Egipt a niekiedy i związany z nim politycznie przez pewien czas Sudan leżący już na pograniczu Czarnej Afryki. We wszy­stkich tych krajach są nieznaczne mniejszości chrze­ścijańskie, za wyjątkiem Libanu, gdzie co najmniej 50% mieszkańców stanowią chrześcijanie maronici. W czterech krajach arabskich Bliskiego Wschodu za­mieszkuje ok. 20,5 miliona muzułmanów: w Iraku 10 milionów, w Syrii 6, w Jordanii 2,5, w Libanie ok. 1,5 miliona. Egipt, najliczniejszy pod wzglę­dem ludności kraj arabski, liczy dzisiaj około 38 mi­lionów mieszkańców, w tym ok. 36 milionów wyzna­wców islamu. Sudan z kolei, posiadający około 18 mi­lionów mieszkańców, spośród których 72% wyznaje islam, a więc około 13 milionów. 3.) Kraje arabskie Maghrebu. Tradycyjnie zalicza się do tej grupy krajów arabskich Tunezję, Algierię i Maroko. Ale do tej grupy należałoby również dołą­czyć Libię, która z różnych względów — geograficz­nych i etnograficznych należy do regionu Maghrebu. Należy również dołączyć do tych państw arabskich Afryki Północnej nowe państwo muzułmańskie — Mauretanię, noszącą oficjalną nazwę: Mauretańska Republika Muzułmańska. W sumie te wszystkie kraje liczą ponad 40 milionów wyznawców islamu: Algieria 15 950 tys. czyli 98% z 16 275 tys. mieszkańców, Ma­roko 15 579 tys. muzułmanów czyli 90% z 17 310 ty­sięcy mieszkańców, Tunezja 5 472 tysiące, a więc 97% z 5 641 tysięcy mieszkańców, Libia liczy 2 440 tysięcy mieszkańców wyznających prawie w całości islam, wreszcie Mauretania, z ludnością 1 320 tysięcy, jest w 98% muzułmańska. b. Kraje muzułmańskie niearabskie w Azji Najliczniejszym pod względem wyznawców islamu jest Indonezja, gdzie z 130 597 tysięcy mieszkańców 90% wyznaje islam, a więc 117 537 tysięcy. Drugim państwem muzułmańskim jest tu Pakistan liczący 70 198 tysięcy muzułmanów — 97% z 72 370 tysięcy mieszkańców. Z kolei najwięcej wyznawców islamu posiada drugie państwo na subkontynencie Indii — Bangladesz, gdzie na 80 800 tysięcy mieszkańców jest 80% muzułmanów, czyli 64 640 tysięcy. Dalej wy­mienić należy Turcję, która, jak wiemy, jest oficjal­nie państwem laickim, jednak w 98% muzułmańska: na 44 198 tysięcy mieszkańców 43 314 wyznaje islam. Iran, muzułmański kraj szyicki posiada 33 320 tysię­cy wiernych, a więc 98% z ludności liczącej 34 miliony. W końcu wymieniamy Afganistan, którego ludność wynosząca 19 280 tysięcy w 99% wyznaje is­lam sunnicki, a więc jest tam 19 087 tysięcy muzuł­manów. W sumie te kraje muzułmańskie w Azji za­mieszkuje około 350 milionów wyznawców islamu. Największa społeczność muzułmańska zamieszkuje Republikę Indii, liczy bowiem około 60 milionów wiernych. Na Obszarze Chińskiej Republiki Ludowej szacuje się mniejszość muzułmanów na około 30 mi­lionów. W republikach środkowoazjatyckich Związku niewielkiej mniejszości Radzieckiego oblicza się wyznawców islamu również na około 30 milionów. Malezja, licząca 11 900 tysięcy mieszkańców, jest co najmniej w połowie muzułmań­ska. Na Filipinach, których ludność wynosi 42 510 ty­sięcy mieszkańców jest około 3 milionów wyznawców islamu. Ponadto nieznaczne mniejszości muzułmań­skie są w takich krajach Azji jak: Japonia, Tajlandia, Burma, Kambodża, Wietnam, Cejlon.